മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unbridle Edit
    കടിഞ്ഞാണ്‍അഴിക്കുക, നിയന്ത്രണത്തി നിന്നു മോചിപ്പിക്കുക


unbridle Edit
Verb
    remove the bridle from (a horse or mule)


Entries from Olam Open Database

Unbridle(verb)::
    കടിഞ്ഞാണഴിക്കുക,
    നിയന്ത്രണം വിടുക,
    കടിഞ്ഞാണ്‍ അഴിക്കുക,
    നിയന്ത്രണത്തില്‍നിന്നു മോചിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aspirant, അരക്കുപ്പായം, അകൃത്വാ, മൊഴിമുട്ടുക, അക്കിത്രാണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean