മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unborn Edit
    ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഇല്ലാത്ത


unborn Edit
Adjective
    not yet brought into existence
eg: unborn generations


Entries from Olam Open Database

Unborn(adjective)::
    ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത,
    ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത,
    ഇല്ലാത്ത,
    ഭാവികാലത്തുള്ള,
    ജനിക്കാത്ത,
Unborn(noun)::
    ഉണ്ടാവാനുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exasperate, ചേഷ്ട, ആണിദ്വാരം, പത്തുകല്പനകള്‍, പേപ്പട്ടിവിഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean