മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

unaffected Edit
    ബാധിക്കപ്പെടാത്ത, കൃത്രിമത്വമോ ഭാവമോ ഇല്ലാത്ത


unaffected Edit
Adjective
    undergoing no change when acted upon
eg: entirely unaffected by each other's writings


unaffected Edit
Adjective
    undergoing no change when acted upon
eg: fibers remained apparently unaffected by the treatment


unaffected Edit
Adjective
    unaware of or indifferent to


unaffected Edit
Adjective
    emotionally unmoved


unaffected Edit
Adjective
    free of artificiality; sincere and genuine
eg: an unaffected grace


Entries from Olam Open Database

Unaffected(adjective)::
    തട്ടാത്ത,
    അകൃത്രിമമായ,
    നിഷ്‌കപടമായ,
    ബാധിക്കപ്പെടാത്ത,
    കൃത്രിമത്വമോ ഭാവമോ ഇല്ലാത്ത,
Unaffected(verb)::
    ഏശാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ octahedron, അട്ടഹാസ്യം, അണ്ഡഗജം, മംഗലസൂത്രം, അഗ്നിജ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean