മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

umbra Edit
    ഗ്രഹച്ഛായ, പൂര്‍ണ്ണച്ഛായ


umbra Edit
Noun
    a region of complete shadow resulting from total obstruction of light


Entries from Olam Open Database

Umbra(adjective)::
    ഗ്രഹച്ഛായ,
    പൂര്‍ണ്ണച്ഛായ,
Umbra(noun)::
    സൂര്യകലാകേന്ദ്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adoptive, brunch, heathen, അരളിക്ക, ബാഹുലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean