മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

udimentary Edit
    അപൂര്‍ണ്ണവികാസം പ്രാപിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ attire, immodest, യാദവം, അഹിഭയം, ഉല്‍ഫുല്ല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean