മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ubiquitous Edit
    എങ്ങും നിറഞ്ഞ, സര്‍വ്വവ്യാപിയായ


ubiquitous Edit
Adjective
    being present everywhere at once


ubiquitous Edit
    സര്‍വവ്യാപി
    being present everywhere at once; naturally occurring
(Synonym) Omnipresent


Entries from Olam Open Database

Ubiquitous(adjective)::
    എങ്ങും നിറഞ്ഞ,
    സര്‍വ്വവ്യാപിയായ,
    ഒരേ സമയത്ത്‌ എല്ലായിടത്തുമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ camera, overfull, ആസ്ഥിതി, ഛാത്രിക, വാഗ്ഭടന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean