മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tyro Edit
    വെറും ആരംഭകന്‍, പഠിത്തം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നവന്‍


tyro Edit
Noun
    someone new to a field or activity


Entries from Olam Open Database

Tyro(noun)::
    അലബ്‌ധ കൗശലന്‍,
    പ്രാഥമിക ശില്‌പി,
    അഭ്യസിക്കുന്നവന്‍,
    അനഭ്യസ്‌തന്‍,
    ശിഷ്യന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവധാതവ്യ, അജപ, വിശ്വാസവഞ്ചനം, വീധ്രം, മൃതകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean