മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

typology Edit
    സൂചകോപദേശം


typology Edit
Noun
    classification according to general type


Entries from Olam Open Database

Typology(noun)::
    സൂചകോപദേശം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ balance wheel, അത്യന്തീനന്‍, അല്, ആഗ്രഹായണി, ഡന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean