മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tymbal Edit
noun
    പെരുമ്പറ


Entries from Olam Open Database

Tymbal(noun)::
    പെരുമ്പറ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nauseous, quest, അന്ത്യാളന്‍, ചതിക്കുക, വധിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean