മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tundra Edit
noun
    ഉത്തരധ്രുവമേഖലാ പ്രദേശത്തെ മരവിച്ച വൃക്ഷശൂന്യ സമതല മൈതാനം


tundra Edit
Noun
    a vast treeless plain in the Arctic regions where the subsoil is permanently frozen


Entries from Olam Open Database

Tundra(noun)::
    ഉത്തരധ്രുവമേഖലാ പ്രദേശത്തെ മരവിച്ച വൃക്ഷശൂന്യ സമതല മൈതാനം,
    ഉത്തരധ്രുവതമേഖലാപ്രദേശത്തെ മരവിച്ച വൃക്ഷശൂന്യസമതലമൈതാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clamber, അടല്, വിഗരം, വസൂരി, മഡുകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean