മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

truss Edit
    കട്ടിപഞ്ഞി വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച ഒരു തരം ബെല്‍റ്റ്


truss Edit
Noun
    (medicine) a bandage consisting of a pad and belt; worn to hold a hernia in place by pressure


truss Edit
Noun
    a framework of beams (rafters, posts, struts) forming a rigid structure that supports a roof or bridge or other structure


truss Edit
Noun
    (architecture) a triangular bracket of brick or stone (usually of slight extent)


truss Edit
Verb
    tie the wings and legs of a bird before cooking it


truss Edit
Verb
    secure with or as if with ropes


truss Edit
Verb
    support structurally
eg: truss the roofs


truss Edit
Verb
    support structurally
eg: trussed bridges


Truss
    സന്നദ്ധ


Entries from Olam Open Database

Truss()::
    ബന്ധിക്കുക,
    കെട്ടുക,
Truss(adjective)::
    ഉറപ്പിച്ച,
Truss(noun)::
    ചുറ്റിക്കെട്ട്‌,
    ബാഹ്യരേഖ,
    ചട്ടക്കൂട്‌,
    പഞ്‌ജരം,
    പ്ലാന്‍,
    മൂശ,
    ഘടന,
    ഹെര്‍ണിയ രോഗികള്‍ ധരിക്കുന്ന ബെല്‌റ്റ്‌,
Truss(verb)::
    കെട്ടിമുറുക്കുക,
    ഒതുക്കിക്കെട്ടുക,
    ചേര്‍ത്തുകെട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടങ്ങഴിക്കണ്ടം, രദി, കോപിക്കുക, സ്വപ്നാടനം, നാഥവാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean