മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trowel Edit
    കുമ്മായക്കരണ്ടി, കരണ്ടി


trowel Edit
Noun
    a small hand tool with a handle and flat metal blade; used for scooping or spreading plaster or similar materials


trowel Edit
Verb
    use a trowel on; for light garden work or plaster work


Entries from Olam Open Database

Trowel(noun)::
    മേസ്‌തിരിക്കരണ്ടി,
    പൂന്തോട്ടക്കരണ്ടി,
    കരണ്ടി,
    കുമ്മായക്കരണ്ടി,
    മേസ്തിരിക്കരണ്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകബരന്‍, അംശപത്രം, പ്രഗത്ഭം, ചാവുകടല്‍, ആദിതേയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean