മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trite Edit
    വളരെ പഴകിയ സാരഹീനമായ


trite Edit
Adjective
    repeated too often; overfamiliar through overuse
eg: his remarks were trite and commonplace


trite Edit
Adjective
    repeated too often; overfamiliar through overuse
eg: the trite metaphor 'hard as nails'


Entries from Olam Open Database

Trite()::
    വളരെ പഴകിയ,
    പഴഞ്ചനായ,
Trite(adjective)::
    സാരഹീനമായ,
    വിരസമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bonhomie, reindeer, ഫണീശന്‍, ബലന്‍, ചൊറുകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean