മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trilingual Edit
    ത്രിഭാഷയായ, മൂന്നു ഭാഷകളില്‍ പ്രസ്താവിച്ച


trilingual Edit
Adjective
    using or knowing three languages
eg: trilingual speakers


Entries from Olam Open Database

Trilingual(adjective)::
    ത്രിഭാഷയായ,
    മൂന്നു ഭാഷകളില്‍ പ്രസ്‌താവിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൃതകൃത്യ, അനുരഞ്ജക, ആസ്യലോമ, ആഹാ, ഫലാഗമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean