മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

treat Edit
    പെരുമാറുക, ഇടപെടുക


treat Edit
Verb
    interact in a certain way
eg: Treat him with caution, please


treat Edit
Verb
    subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition
eg: treat the water so it can be drunk


treat Edit
Verb
    subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition
eg: treat the lawn with chemicals


treat Edit
Verb
    subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition
eg: treat an oil spill


treat Edit
Verb
    provide treatment for
eg: The doctor treated my broken leg


treat Edit
Verb
    provide treatment for
eg: The patient must be treated right away or she will die


treat Edit
Verb
    provide treatment for
eg: Treat the infection with antibiotics


treat Edit
Verb
    act on verbally or in some form of artistic expression
eg: The new book treats the history of China


treat Edit
Verb
    provide with a gift or entertainment
eg: Grandmother always treated us to the circus


treat Edit
Verb
    provide with a gift or entertainment
eg: I like to treat myself to a day at a spa when I am depressed


treat Edit
Verb
    provide with choice or abundant food or drink
eg: Don't worry about the expensive wine--I'm treating


treat Edit
Verb
    provide with choice or abundant food or drink
eg: She treated her houseguests with good food every night


treat Edit
Verb
    engage in negotiations in order to reach an agreement
eg: they had to treat with the King


treat Edit
Verb
    regard or consider in a specific way
eg: I treated his advances as a joke


treat Edit
Noun
    something considered choice to eat


treat Edit
Noun
    an occurrence that causes special pleasure or delight


Entries from Olam Open Database

Treat()::
    പരിചരിക്കുക,
    സത്കരിക്കുക,
    മഹോലത്സവം,
Treat(conjunction)::
    സദ്യ,
Treat(noun)::
    ഏര,
    ഉല്ലാസം,
    സത്‌ക്കാരം,
    രസം,
    കൊണ്ടാട്ടം,
    ആനന്ദം,
    ഉത്സവം,
    സത്‌കാരം,
    പാര്‍ട്ടി,
Treat(phrasal verb)::
    ഏര്‍പ്പെടുക,
Treat(verb)::
    പെരുമാറുക,
    വിരുന്നൂട്ടുക,
    ഇടപെടുക,
    സേവിക്കുക,
    ആചരിക്കുക,
    കരുതുക,
    കൈകാര്യം ചെയ്യുക,
    ചികിത്സിക്കുക,
    പ്രയോഗിക്കുക,
    ചെലവുചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ HOURLYDOSE, arty, fin, അന്തിക്കട, ആകാശമുഷ്ടിഹനനന്യായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean