മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

transliteration Edit
    ലിപ്യന്തരണം


transliteration Edit
Noun
    a transcription from one alphabet to another


Entries from Olam Open Database

Transliteration(noun)::
    ഇതര ഭാഷാ ലിപിയിലെഴുതല്‍,
    ലിപ്യന്തര രചന,
    ലിപ്യന്തരണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fatality, അജ്ഝടാദി, ബഹുവ്യാപ്തി, വ്യൂതി, വേതകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean