മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

transformer Edit
    വൈദ്യുതിയുടെ യാതായാതാപ്രവാഹത്തില്‍ വേള്‍ട്ടേജ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ, ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണണ്‍


transformer Edit
Noun
    an electrical device by which alternating current of one voltage is changed to another voltage


Entries from Olam Open Database

Transformer(noun)::
    വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്‍റെ വോള്‍ട്ടേജ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം,
    ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍,
    വിദ്യുത്‌കാന്തയന്ത്രം,
    വ്യതിരിക്ത ചാലകയന്ത്രം,
    യാതായാതാ പ്രവാഹത്തില്‍ വോള്‍ട്ടേജ്‌ കൂട്ടുകയോ കുറയ്‌ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beagle, fasten, trustee, അനുസ്യൂതി, ഉപലാളിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean