മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trail Edit
    ചവിട്ടടിനോക്കി പിന്തുടരുക, വേട്ടയാടുക


trail Edit
Verb
    to lag or linger behind


trail Edit
Verb
    go after with the intent to catch


trail Edit
Verb
    move, proceed, or walk draggingly or slowly
eg: John trailed behind his class mates


trail Edit
Verb
    move, proceed, or walk draggingly or slowly
eg: The Mercedes trailed behind the horse cart


trail Edit
Verb
    hang down so as to drag along the ground
eg: The bride's veiled trailed along the ground


trail Edit
Verb
    drag loosely along a surface; allow to sweep the ground
eg: The toddler was trailing his pants


trail Edit
Noun
    a track or mark left by something that has passed
eg: there as a trail of blood


trail Edit
Noun
    a track or mark left by something that has passed
eg: a tear left its trail on her cheek


trail Edit
Noun
    a path or track roughly blazed through wild or hilly country


trail Edit
Noun
    evidence pointing to a possible solution
eg: the trail led straight to the perpetrator


Entries from Olam Open Database

Trail()::
    വനപഥം,
    വലിച്ചിഴയ്ക്കുക,
    സായാസം ചലിക്കുക,
    കാല്പാടു നോക്കിപ്പോകുക,
Trail(noun)::
    ചവിട്ടടി,
    നടത്താര,
    കാലടിപ്പാത,
    തുടര്‍ച്ച,
    അടയാളം,
    ചിഹ്നം,
Trail(verb)::
    ചവിട്ടചിനോക്കി പിന്തുടരുക,
    ഇഴച്ചുവലിക്കുക,
    വേട്ടയാടുക,
    പിന്നിലാവുക,
    വലിച്ചിഴയ്‌ക്കുക,
    പടര്‍ന്നു കയറുക,
    പടരുക,
    പന്തലിക്കുക,
    തോല്‍ക്കുക,
    പരാജയപ്പെടുക,
    പിന്നിലായിപ്പോവുക,
    പിന്നാലെ പോവുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cavern, curious, കാദംബകം, സാംബന്‍, ജവാധികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean