മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tracker Edit
    പിന്തുടരുന്നവന്‍, നായാട്ടുനായ്


tracker Edit
Noun
    someone who tracks down game


Entries from Olam Open Database

Tracker(noun)::
    നായാട്ടുകാരന്‍,
    പിന്തുടരുന്നവന്‍,
    നായാട്ടുനായ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dialogue, slobber, bear ahand, അമില്പൊരി, ബര്‍ത്തലോമ്യോ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean