മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

totem Edit
    ഉത്തര അമേരിക്കന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ സത്കുലചിഹ്നമായുപയോഗിക്കുന്നപടുചിത്രം


totem Edit
Noun
    a clan or tribe identified by their kinship to a common totemic object


totem Edit
Noun
    emblem consisting of an object such as an animal or plant; serves as the symbol of a family or clan (especially among American Indians)


Entries from Olam Open Database

Totem(noun)::
    ഉത്തരം അമേരിക്കന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ സത്‌കുലചിഹ്നമായുപയോഗിക്കുന്ന പടുചിത്രം,
    ബന്ധുതാലാഞ്‌ഛനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stubborn, yore, ആരി, ചലിക്കുക, വിദ്രു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean