മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tonight Edit
adverb
    ഇന്നു രാത്രിയില്‍
    During the night of the present day


tonight Edit
noun
    ഇന്നു രാത്രി
    The present or immediately coming night


Entries from Olam Open Database

Tonight(adverb)::
    ഇന്നു രാത്രിയില്‍,
    ഈ രാത്രി,
Tonight(noun)::
    ഇന്നുരാത്രി,
    ഇന്നത്തെ രാത്രി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്രന്ദിത, ആലവാലം, ഉച്ചഭാഷിണി, ഉദ്യമി, പഞ്ചസപ്തതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean