മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tone Edit
    ശബ്ദം, ഒച്ച, ധ്വനി


tone Edit
Noun
    the quality of a person's voice
eg: he began in a conversational tone


tone Edit
Noun
    the quality of a person's voice
eg: he spoke in a nervous tone of voice


tone Edit
Noun
    (linguistics) a pitch or change in pitch of the voice that serves to distinguish words in tonal languages
eg: the Beijing dialect uses four tones


tone Edit
Noun
    (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound)
eg: the muffled tones of the broken bell summoned them to meet


tone Edit
Noun
    the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
eg: a clergyman improved the tone of the meeting


tone Edit
Noun
    a quality of a given color that differs slightly from another color


tone Edit
Noun
    a notation representing the pitch and duration of a musical sound


tone Edit
Noun
    a steady sound without overtones
eg: they tested his hearing with pure tones of different frequencies


tone Edit
Noun
    the elastic tension of living muscles, arteries, etc. that facilitate response to stimuli


tone Edit
Noun
    a musical interval of two semitones


tone Edit
Noun
    the quality of something (an act or a piece of writing) that reveals the attitudes and presuppositions of the author
eg: the general tone of articles appearing in the newspapers is that the government should withdraw


tone Edit
Noun
    the quality of something (an act or a piece of writing) that reveals the attitudes and presuppositions of the author
eg: from the tone of her behavior I gathered that I had outstayed my welcome


tone Edit
Verb
    utter monotonously and repetitively and rhythmically


tone Edit
Verb
    vary the pitch of one's speech


tone Edit
Verb
    change the color or tone of
eg: tone a negative


tone Edit
Verb
    change to a color image
eg: tone a photographic image


tone Edit
Verb
    give a healthy elasticity to
eg: Let's tone our muscles


Entries from Olam Open Database

Tone(noun)::
    സ്വരഭേദം,
    രസം,
    നീട്ടിവായന,
    ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള സദാചാരവ്യവസ്ഥതിയും മറ്റും,
    ശൈലി,
    ധ്വനി,
    ഗുണഭേദം,
    നീട്ടല്‍,
    ഉദ്ദേശ്യം,
    രീതി,
    ഒച്ച,
    നിറം,
    വര്‍ണ്ണം,
    സ്വാസ്ഥ്യം,
    ആരോഗ്യം,
    ഭാവം,
    ശബ്‌ദം,
Tone(verb)::
    ഒലി,
    ശബ്ദം,
    വലുതാക്കുക,
    വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sixfold, അമര്‍ഷണന്‍, അക്കച്ചി, അജഹ, അനഫാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean