മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

toddy Edit
noun
    കള്ള്
    A mixed drink made of liquor and water with sugar and spices and served hot


toddy Edit
Noun
    a mixed drink made of liquor and water with sugar and spices and served hot


toddy
    മരനീര്, മതുവം, പടു, തണ്ണി, തൊണ്ടി, ചുവിക, തൊപ്പി, വാണിതം, മദ്യം, മാതവം, കൊലപ്പാല്, കൊട്ടി, മാതുവം, എലി, തേം, കള്‍, ഗഞ്ജ, കള്ള്


Entries from Olam Open Database

Toddy(noun)::
    കള്ള്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reindeer, air pocket, മജ്ജനശാല, ആകുലി, ബാണതൂണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean