മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

toddle Edit
    പ്രാഞ്ചുക, പിച്ചനടക്കുക


toddle Edit
Verb
    walk unsteadily
eg: small children toddle


toddle
    തത്തുക


Entries from Olam Open Database

Toddle(verb)::
    പ്രാഞ്ചുക,
    ഇടറിനടക്കുക,
    പിച്ചനടക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corporate, അതിസ്തിമിത, ചെണ്ടകൊട്ടിക്കുക, ഒത്താശ, വിഹൃത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean