മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tithe Edit
    പത്താം അംശം, പത്തിലൊരു ഭാഗം


tithe Edit
Noun
    a levy of one tenth of something


tithe Edit
Noun
    an offering of a tenth part of some personal income


tithe Edit
Verb
    exact a tithe from
eg: The church was tithed


tithe Edit
Verb
    levy a tithe on (produce or a crop)
eg: The wool was tithed


tithe Edit
Verb
    pay one tenth of; pay tithes on, especially to the church
eg: He tithed his income to the Church


tithe Edit
Verb
    pay a tenth of one's income, especially to the church
eg: Although she left the church officially, she still tithes


Entries from Olam Open Database

Tithe(noun)::
    പത്താം അംശം,
    പത്തിലൊരു ഭാഗം,
    പത്തിലൊന്നു കരം,
    പള്ളിയുടെ നിലനില്‌പിനു വേണ്ടി കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ പിരിക്കുന്നതും വിളവിന്റെ പത്തിലൊരംശവുമായ നികുതി,
Tithe(verb)::
    പത്തിലൊരു ഭാഗം നല്‍കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ matinee, അസൗ, ആറുവാരി, മന്യൂമാന്‍, ആണ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean