മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

thyroid Edit
    കൃകോപാസ്ഥി സംബന്ധിച്ച, കൃകപിണ്ഡം


thyroid Edit
Noun
    located near the base of the neck


thyroid Edit
Adjective
    of or relating to the thyroid gland
eg: thyroid deficiency


thyroid Edit
Adjective
    suggestive of a thyroid disorder
eg: thyroid personality


Entries from Olam Open Database

Thyroid(adjective)::
    കൃകോപാസ്ഥി സംബന്ധിച്ച,
    കൃകപിണ്‌ഡം സംബന്ധിച്ച,
Thyroid(noun)::
    തൈറോയ്‌ഡ്‌,
    കൃകപിണ്‌ഡം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cole, ഓഹോ, വിദ്വജ്ജനം, ഇളംകള്ള്, ഉപവീതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean