മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

thong Edit
    തോല്‍, പിന്നല്‍ക്കയറ്, ചാട്ടവാറ്


thong Edit
Noun
    leather strip that forms the flexible part of a whip


thong Edit
Noun
    underpants resembling a G-string; worn by women especially under very tight pants
eg: she wore thongs in her quest for the callipygian ideal


thong Edit
Noun
    a thin strip of leather; often used to lash things together


thong Edit
Noun
    minimal clothing worn by stripteasers; a narrow strip of fabric that covers the pubic area, passes between the thighs, and is supported by a waistband


thong Edit
Noun
    a backless sandal held to the foot by a thong between the big toe and the second toe


Entries from Olam Open Database

Thong(noun)::
    തോല്‍,
    പിന്നല്‍ക്കയര്‍,
    ചാട്ടവാര്‍,
    പിന്നല്‍ക്കയറ്‌,
Thong(verb)::
    വാറുകൊണ്ടു ബന്ധിക്കുക,
    സനാഥീകരിക്കുക,
    തോല്‍ക്കയര്‍,
    ചാട്ടവാറ്,
    പിന്നല്‍ക്കയറ്,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയോദ്ധ്യ, ആധാരിക, അസന്ന, ഇന്ദുശേഖരന്‍, പരാങ്മുഖ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean