മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

thither Edit
    അങ്ങോട്ടേക്ക്, അതിലേക്ക്


thither Edit
Adverb
    to or toward that place; away from the speaker


Entries from Olam Open Database

Thither(noun)::
    അങ്ങോട്ടേക്ക്‌,
    അതിലേക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ augean, മണിപ്പൊച്ചം, ബാണാളി, ചുരുങ്ങല്‍, വിശദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean