മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

therapeutic Edit
adjective
    ചികിത്സാപരമായ, രോഗം ശമിപ്പിക്കുന്ന


therapeutic Edit
Adjective
    tending to cure or restore to health
eg: a therapeutic agent


therapeutic Edit
Adjective
    relating to or involved in therapy
eg: therapeutic approach to criminality


therapeutic Edit
Noun
    a medicine or therapy that cures disease or relieve pain


Entries from Olam Open Database

Therapeutic(adjective)::
    ചികില്‍സാപരമായ,
    രോഗം ശമിപ്പിക്കുന്ന,
    ചികിത്സാപരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ undersign, അവസര്‍പ്പണം, അചക്ഷുസ്സ്, ആളുക, പൂട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean