മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tergiversate Edit
    മറിക്കുകയും തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, മറുത്തുപറയുക


tergiversate Edit
Verb
    be deliberately ambiguous or unclear in order to mislead or withhold information


tergiversate Edit
Verb
    abandon one's beliefs or allegiances


Entries from Olam Open Database

Tergiversate(verb)::
    മറിക്കുകകയും തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക,
    ഒഴിഞ്ഞുമാറുക,
    മറുത്തുപറയുക,
    ചതിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ set, ആടുതൊടാപ്പച്ച, ചക്രവാളം, വിരഹം, ഉപഗതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean