മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tenterhook Edit
    കൊളുത്ത്, തുണിക്കൊളുത്ത്


tenterhook Edit
Noun
    one of a series of hooks used to hold cloth on a tenter


Entries from Olam Open Database

Tenterhook(noun)::
    കൊളുത്ത്‌,
    തുണിക്കൊളുത്ത്‌,
    കൊക്ക,
    പടാകര്‍ഷണകീലകം,
    വേദനിപ്പിക്കുന്നത്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ച്യുത, അമര്‍ത്യത, അനഭിജ്ഞ, ഇളമനസ്സ്, പരിത്രാസം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean