മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tedium Edit
    മുഷിച്ചില്‍, മടുപ്പ്


tedium Edit
Noun
    the feeling of being bored by something tedious


tedium Edit
Noun
    dullness owing to length or slowness


Entries from Olam Open Database

Tedium(noun)::
    മുഷിച്ചില്‍,
    മടുപ്പ്‌,
    ഏകനാദം,
    മുഷിപ്പ്‌,
    ക്ഷീണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gunny, sizzle, springboard, അത്രോളം, ചോര്‍ച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean