മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

team Edit
    പ്രാണിക്കൂട്ടം,ഗണം, പറ്റം


team Edit
Noun
    a cooperative unit (especially in sports)


team Edit
Noun
    two or more draft animals that work together to pull something


team Edit
Verb
    form a team
eg: We teamed up for this new project


Entries from Olam Open Database

Team()::
    അണിയെരുത്‌,
Team(noun)::
    ടീം,
    കളിക്കൂട്ടം,
    കൂട്ടം,
    പക്ഷം,
    നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒന്നിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം,
    നിര,
    പ്രാണിക്കൂട്ടം,
    പറ്റം,
    മൃഗനിര,
    ജോടിക്കുതിര,
    ഗണം,
    ഇണക്കാള,
    കാളക്കൂട്ടം,
    സംഘം,
    പണിക്കാരുടെ കൂട്ടം,
Team(verb)::
    പൊതുകാര്യത്തിനായി ഒരുമിക്കുക,
    ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനോടു യോജിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fling, pavilion, അവിക്കയറ്, അവദാത, ക്രൂര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean