മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

taxpayer Edit
    നികുതിദായകന്‍


taxpayer Edit
Noun
    someone who pays taxes


Entries from Olam Open Database

Taxpayer(noun)::
    നികുതിദായകന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tatter, ഫലദ, കമ്രന്‍, കാര്‍ഷകന്‍, ലമ്പടത്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean