മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tangent Edit
    സ്പര്‍ശഗുണരേഖ


tangent Edit
Noun
    a straight line or plane that touches a curve or curved surface at a point but does not intersect it at that point


tangent Edit
Noun
    ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled triangle


Entries from Olam Open Database

Tangent()::
    സംപാതം,
Tangent(noun)::
    സ്‌പര്‍ശഗുണരേഖ,
    വൃത്തപരിധിയെയോ ഖണ്‌ഡത്തെയോ മുറിക്കാതെ സ്‌പര്‍ശിച്ചു കടന്നുപോകുന്ന ഋജുരേഖ,
    സ്‌പര്‍ശരേഖ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ junk, ചിതാധാത്രി, ഒരുമ്പെടുന്നവന്‍, വിഹാരം, അവിളംബം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean