മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tabulation Edit
    പട്ടികയാകല്‍, പട്ടികതയ്യാറാക്കല്‍


tabulation Edit
Noun
    information set out in tabular form


tabulation Edit
Noun
    the act of putting into tabular form
eg: the tabulation of the results


Entries from Olam Open Database

Tabulation(verb)::
    പട്ടികതയ്യാറാക്കല്‍,
    പട്ടികയാക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപ്രാജ്ഞ, അഗച്ഛം, മുള്ളാണി, അപഹര്‍ത്താവ്, diet


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean