മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

swagger Edit
    പൊങ്ങച്ചം പറയുക, സടോപം നടക്കുക


swagger Edit
Verb
    to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others


swagger Edit
Verb
    discourage or frighten with threats or a domineering manner; intimidate


swagger Edit
Verb
    act in an arrogant, overly self-assured, or conceited manner


swagger Edit
Noun
    an itinerant Australian laborer who carries his personal belongings in a bundle as he travels around in search of work


swagger Edit
Noun
    a proud stiff pompous gait


swagger Edit
Adjective
    (informal) very chic


Entries from Olam Open Database

Swagger(adjective)::
    പകിട്ടുള്ള,
    മോടിയുള്ള,
    ഊറ്റം പറയുക,
    വിന്പിളക്കുക,
Swagger(noun)::
    പൊങ്ങച്ചം,
    തകൃതി,
    വമ്പ്‌,
    പൊങ്ങച്ചം ഭാവിക്കുക,
    പ്രശംസചെയ്യുക,
Swagger(verb)::
    പൊങ്ങച്ചം പറയുക,
    ആത്മപ്രശംസചെയ്യുക,
    സാടോപം നടക്കുക,
    പൊങ്ങച്ചം ഭാവിക്കുക,
    വീമ്പിളക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ domain, പ്രധര്‍ഷകന്‍, ബിന്ദുബില്വം, ഛല്ലി, മണ്‍മകള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean