മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

supersensitive Edit
    അതിവാകാരതരളമായ, പെട്ടെന്ന് വികാരഭരിതമാകുന്ന


supersensitive Edit
Adjective
    having an allergy or peculiar or excessive susceptibility (especially to a specific factor)


Entries from Olam Open Database

Supersensitive(adjective)::
    അതിവികാരതരളണായ,
    പെട്ടെന്ന്‌ വികാരഭരിതമാകുന്ന,
    പെട്ടെന്ന്‌ വികാരതരളമായ,
    പെട്ടെന്ന്‌ ക്ഷോഭിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pose, അച്യുതാവാസം, വാങ്ക്, വിപശ്ചിത്ത്, മാതൃകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean