മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

supercharge Edit
    അമിതമായ ഊര്‍ജ്ജമോ വികാരമോ ചെലുത്തുക


supercharge Edit
Verb
    increase or raise


supercharge Edit
Verb
    increase the pressure on a gas or liquid


Entries from Olam Open Database

Supercharge(verb)::
    അമിതമായ ഊര്‍ജ്ജമോ വികാരമോ ചെലുത്തുക,
    സൂപ്പര്‍ചാര്‍ജര്‍ ഉപയോഗിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഛായാഗ്രഹണി, മിഥ്യാസാക്ഷി, അങ്ങിങ്ങ്, അഭ്ര്യ, ആദ്യാക്ഷരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean