മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sunder Edit
    വേര്‍പെടുത്തുക, അറുക്കുക


sunder Edit
Verb
    break apart or in two, using violence


Entries from Olam Open Database

Sunder(noun)::
    പിളര്‍ത്തുക,
    അകറ്റുക,
    വിയോഗം,
    വേര്‍പാട്‌,
    പിരിച്ചില്‍,
Sunder(verb)::
    പിരിക്കുക,
    വേര്‍പെടുത്തുക,
    വിയോജിപ്പിക്കുക,
    അകലുക,
    പിളര്‍ക്കുക,
    ഛിന്നഭിന്നമാക്കുക,
    പിരിയുക,
    ഭാഗിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇരാചരം, ഭൂയശഃ, യവാഗു, യജ്ഞം, വീതഹോത്രന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean