മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

suite Edit
    ചേര്‍ച്ചയുള്ളതായ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം
    A matching set of furniture


suite Edit
    പരിചാരകസംഘം


suite Edit
Noun
    a musical composition of several movements only loosely connected


suite Edit
Noun
    apartment consisting of a series of connected rooms used as a living unit (as in a hotel)


suite Edit
Noun
    the group following and attending to some important person


suite Edit
Noun
    a matching set of furniture


Entries from Olam Open Database

Suite()::
    താമസസൗകര്യമുളള ഹോട്ടല്‍ മുറികളുടെ കൂട്ടം,
    മുറികളുടെ ഒരു സെറ്റ്‌,
    പരിചാരകവൃന്ദം,
    വീട്ടുപകരങ്ങളുടെ സെറ്റ്‌,
Suite(noun)::
    മൂന്നോ നാലോ ഭാഗങ്ങളുളള ഉപകരണസംഗീതം,
    ഹോട്ടല്‍മുറികള്‍,
    അനുചരസംഘം,
    പരിവാരം,
    അടുക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inevitable, മേഹനം, നുരച്ചല്‍, വൃഷഭി, കൈക്കിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean