മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

suitable Edit
    യുക്തമായ, ചേര്‍ച്ചയുള്ള
    Meant or adapted for an occasion or use


suitable Edit
Adjective
    meant or adapted for an occasion or use
eg: a tractor suitable for heavy duty


suitable Edit
Adjective
    worthy of being chosen especially as a spouse
eg: the parents found the girl suitable for their son


suitable
    ഒത്ത, ഏഞ്ഞ, അനുയോജ്യ, കര്‍മ്മണ്യ, അനുഗുണ, സമുചിത, അനുരൂപ, അടുത്ത, തക്കത്, നയ, അഭിയുക്ത, സമ, സമഞ്ജസ


Entries from Olam Open Database

Suitable()::
    ചേര്‍ച്ചയുളള,
    യോജിപ്പുളള,
    അനുരൂപമായ,
    ഇണങ്ങിയ,
Suitable(adjective)::
    ചേര്‍ച്ചയുള്ള,
    അനുയോജ്യമായ,
    ശരിയായ,
    യുക്തമായ,
    സമുചിതമായ,
    ഇണങ്ങുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഫലാഹാരം, ചട്ടം, ചൈല, മരോട്ടിക്കായ്, പിരിപ്പിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean