മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

suffrage Edit
    വോട്ട്, സമ്മതിദാനം


suffrage Edit
Noun
    a legal right guaranteed by the 15th amendment to the US Constitution; guaranteed to women by the 19th amendment


Entries from Olam Open Database

Suffrage()::
    വോട്ട്,
    വോട്ടവകാശം,
    പൊതുജനാഭിപ്രായം,
    വോട്ട്‌,
Suffrage(noun)::
    വോട്ടവകാശം,
    സമ്മതിദാനം,
    പൊതുജനാഭിപ്രായം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ predispose, torso, അനുലപിക്കുക, ഇഞ്ചിപുല്ല്, യതിനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean