മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

succumb Edit
    കീഴടങ്ങുക, വശംവദമാക്കുക


succumb Edit
Verb
    consent reluctantly


succumb Edit
Verb
    be fatally overwhelmed


Entries from Olam Open Database

Succumb(verb)::
    അവരുക,
    വഴിപ്പെടുക,
    കീഴടങ്ങുക,
    ഇരയായിത്തീരുക,
    അധീനത്തിലാക്കുക,
    വശംവദമാക്കുക,
    വഴങ്ങുക,
    വശീഭവിക്കുക,
    താഴ്‌ന്നുപോകുക,
    അധീനത്തിലാകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cerebration, escapism, gimlet, strafe, tamper


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean