മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

subculture Edit
    ഒരു പൂര്‍വ്വസംസ്കാരത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായ സംസ്കാരം


subculture Edit
Noun
    a social group within a national culture that has distinctive patterns of behavior and beliefs


subculture
    ഉപസംസ്കൃതി


Entries from Olam Open Database

Subculture(noun)::
    ഒരു പൂര്‍വ്വസംസ്‌കാരത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായ സംസ്‌കാരം,
    ഒരു സമൂഹത്തിന്റേയോ സംസ്‌കാരത്തിന്റെയോ ഉള്ളില്‍ തനതായ പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തോടുകൂടി വര്‍ത്തിക്കുന്ന സാമൂഹികമോ, വര്‍ഗ്ഗപരമോ, സാമ്പത്തികമോ ആയ ഗ്രൂപ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brilliantine, button, impend, വീക്ഷ, മരപ്പാത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean