മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

suave Edit
    ഇണക്കമുള്ള, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന


suave Edit
Adjective
    having a sophisticated charm


suave Edit
Adjective
    smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication


Entries from Olam Open Database

Suave(adjective)::
    ഇണക്കമുള്ള,
    സൗമ്യമായ,
    സ്വാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന,
    മര്യാദയുള്ള,
    പ്രിയംവദശീലമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ roach, അമര്‍ക, അപഹല, അലസ്യ, അങ്ങാടിക്കൂലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean