മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

strop Edit
    കത്തിതേച്ചു മൂര്‍ച്ചവരുത്തുന്ന ചാണത്തോല്‍


strop Edit
Verb
    sharpen on a strop
eg: strop razors


strop Edit
Noun
    a leather strap used to sharpen razors


strop Edit
Noun
    (informal) a bad mood or temper
eg: my brother walked off in a strop


Entries from Olam Open Database

Strop()::
    ക്ഷൗരക്കത്തി തേക്കുന്ന തോല്‍ച്ചാണ,
    ചാണത്തോല്‍,
    കലിതുളളല്‍,
Strop(noun)::
    തേജനപട്ടംമുരട്ടുശീലം,
    മുന്‍കോപം,
    കത്തിതേച്ചു മൂര്‍ച്ചവരുത്തുന്ന ചാണത്തോല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ estate, procurer, പ്രതിയത്ന, ചൂടി, ആഘാതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean