മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stroller Edit
    അലസമായി ഉലാത്തുന്നവന്‍
    Someone who walks at a leisurely pace


stroller Edit
    ശിശുക്കളെ ഉന്തികൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനുള്ള വണ്ടി
    A small vehicle with four, wheels in which a baby or child is pushed around


stroller Edit
Noun
    someone who walks at a leisurely pace


stroller Edit
Noun
    a small vehicle with four wheels in which a baby or child is pushed around


Entries from Olam Open Database

Stroller(noun)::
    ഉലാത്തുന്നയാള്‍,
    നാടോടി,
    ഉലാത്തുന്നവന്‍,
    അലസസഞ്ചാരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ redolent, tubercular, മദകടന്‍, അംബഷ്ഠന്‍, ആകപ്പാടെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean