മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

strict Edit
    നിശ്ചിതമായ, ക്ലിപ്തമായ


strict Edit
Adjective
    rigidly accurate; allowing no deviation from a standard
eg: a strict vegetarian


strict Edit
Adjective
    (of rules) stringently enforced


strict Edit
Adjective
    characterized by strictness, severity, or restraint


strict Edit
Adjective
    incapable of compromise or flexibility


strict Edit
Adjective
    severe and unremitting in making demands
eg: strict standards


Strict
    സൂക്ഷ്മ


Entries from Olam Open Database

Strict(adjective)::
    നിയമബദ്ധതയുളള,
    കട്ടിയായ,
    കൃത്യമായ,
    അയവില്ലാത്ത,
    ക്ലിപ്‌തമായ,
    കര്‍ശനമായ,
    നിയതമായ,
    നിശ്ചിതമായ,
    ഖണ്‌ഡിതമായ,
    വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത,
    വലിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന,
    നിഷ്‌കര്‍ഷയുള്ള,
    യഥാര്‍ത്ഥമായ,
    നിഷ്‌ഠയുള്ള,
    പൂര്‍ണ്ണമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lawn, അദ്, പ്രേഷ്ഠ, ചിത്രലേഖനം, വിഷുക്കണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean