മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

street-walking Edit
    വേശ്യാവൃത്തി
    Walk the streets in search of customers


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acquit, nog, അയരാന്യത്ത്, അണ്ഡകോശം, അപേക്ഷി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean